ပြပွဲ

ပြပွဲ

၁၄

မေလ 2016 Shanghai Everbright Exhibition XRL bearing

၁၆

မေလ 2016 Shanghai Everbright Exhibition XRL bearing

၁၃

စက်တင်ဘာလ 2016 Shanghai World Expo XRL bearing

၁၀

စက်တင်ဘာလ 2016 Shanghai World Expo XRL bearing

၁၁

2016 Autumn Canton Fair XRL bearing

၁၅

စက်တင်ဘာလ 2017 Shanghai World Expo XRL bearing

၁၇

2018 Shanghai World Expo XRL bearing

၁၂

2018 Shanghai World Expo XRL တွင် ပါဝင်ပါသည်။