ပူးတွဲ Bearing

  • Joint Bearing

    ပူးတွဲ Bearing

    ●၎င်းသည်စက်လုံးလျှောလျှောတိုက်အမျိုးအစားဖြစ်သည်။

    ●ပူးတွဲဝက်ဝံများသည်ကြီးမားသောဝန်များကိုထမ်းနိုင်သည်။

    bear ပူးတွဲဝက်ဝံများကို SB အမျိုးအစား၊ CF အမျိုးအစား၊ GE အမျိုးအစားစသည်ဖြင့်ခွဲခြားထားသည်။